top of page

Visuelt og Auditivt Lese- og Skrive-opplegg (VALS)


Det å «knekke lesekoden», for så å opparbeide seg nok lese- og skriveerfaring til å oppnå funksjonelle lese- og skriveferdigheter, er for mange utfordrende. Elever som strever, tar i bruk uhensiktsmessige strategier, som f.eks. gjetting, for å prøve å kompensere for at lesingen er vanskelig og går sakte. Elevene blir ikke bedre lesere av å stadig få lettere tekster, de trenger ekstra hjelp i lese- og skriveprosessen! Dette får de i VALS-opplegget.

VALS-opplegget har utviklet seg til dagens form gjennom mange års arbeid med begynneropplæring. Opplegget bygger på en balansert leseopplæring, med både analytisk og syntetisk tilnærming til lesing. De grunnleggende begrepene brukes aktivt i læringsarbeidet, og danner grunnlag for å ha et felles språk i innlæringsprosesser. I tillegg brukes det en auditiv tilnærming, ved at elevene får lydstøtte i lese- og skriveprosessen gjennom bruk av ulike digitale verktøy. Visuell støtte i lese- og skriveprosessen får elevene ved at det tas i bruk farge for å visualisere språklydene i språket - og da spesielt det ikke-lydrette.

Det teoretiske grunnlaget for valgene som er gjort i VALS-opplegget kan du lese mer om i min masteroppgave: masteroppgave:www.duo.uio.no/handle/10852/36721 - Master i lesing og skriving

Interessen for å ta i bruk auditiv støtte i lese- og skriveprosessen startet for ca 10 år siden, etter å ha blitt introdusert for Trageton og «skrive seg til lesing». Og siden har PC, og etter hvert iPad, vært en naturlig del av begynneropplæringen i lesing og skriving. I starten var det jeg, som lærer, som var elevenes «lydstøtte». I skriveøktene løp jeg «som en strikkball» fra elev til elev, for å gi elevene den nødvendige «lydstøtten» for å komme videre i skriveprosessen. I dag har mulighetene som ligger i de digitale verktøyene åpnet en helt ny verden i f.t. pedagogiske muligheter i lese- og skriveopplæringen... det gjelder bare å bruke dem best mulig for å gi alle en sjanse til å lykkes i lese- og skriveopplæringen.

Det å fargelegge språklydene i et språk, er heller ikke noe nytt, og kan spores mange tiår tilbake i tid. Allerede på 60-tallet brukte Caleb Gattegno farge for å visualisere språklydene i det engelske språket. De siste tiårene har farge blitt brukt på ulike måter, på bl.a. engelsk, fransk, nederlandsk og norsk, til dette formålet. Under er det linker som viser hvordan dette er gjort på ulike måter:

http://www.allaboutlearningpress.com (engelsk)

http://www.roslyn-young.fr/galleries/in-class (Gattegnos, the silent way (fransk/engelsk/USA))

http://www.taalinblokjes.nl (nederlansk)

http://www.pi-spello.nl (nederlandsk)

http://lirecouleur.arkaline.fr (fransk)

http://www.bartonreading.com

Hvis dette er interessant for deg og din skole, ta gjerne kontakt for mer informasjon om kursing.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page