top of page

OM MEG

For mer informasjon
om min utdanning
og arbeidserfaring,
se min CV.

Jeg er lektor med master i lesing og skriving ved UiO. Min grunnutdanning er førskolelærer, med tilleggsutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, spesialpedagogikk, pedagogisk bruk av IKT, digitale hjelpe- og læremidler i særskilt tilrettelagt opplæring og utredning av lese- og skrivevansker.

 

Masteroppgaven, som ble ferdigstilt våren 2013, handlet om tiltak for elever med dysleksi, med bruk av farger som støtte i lese- og skriveopplæringen.

 

Jeg har i 13 år vært ansatt ved Langset skole, og er i dag avdelingsleder og spes.ped.koordiantor ved skolen.  I de årene har jeg jobbet på Langset har jeg vært ansatt som lærer, spes.ped.koordinator, leseveileder, teamleder og SFO-leder. I årene 2011-2014 ledet jeg et utviklingsarbeid med implementering av en kommunal plan for språk, lesing og skriving i Eidsvoll kommune. I dette arbeidet har jeg holdt interne kurs i språk, lesing og skriving og  veiledet ansatte i skoler og barnehager. Jeg driftet i samme periode lesenettverk for leseveilederne og spes.ped.koordinatorne i kommunen, og var med og ledet språknettverk for språkansvarlige fra alle barnehagene i kommunen.

 

Jeg er lidenskapelig interessert i språk som grunnleggende ferdighet, og ikke minst språket som grunnlag for lese- og skriveopplæringen. Jeg har jobbet mye med elever med dysleksi, og hva denne elevgruppen trenger for å bli bedre lesere og skrivere. Arbeid med elver med dysleksi handler også om hvordan en best mulig kan tilrettelegge for elevene i klasserommet innenfor ordinær undervisning, ved bruk av digitale hjelpemidler.

bottom of page