top of page

KURSOVERSIKT

Kursovesikt
Jeg har over fem års erfaring med å holde kurs for barnehager og skoler, og har en rekke ulike kurstilbud. Det kan være kurs for de ansatte, på egne kursdager eller i forbindelse med møter på ettermiddag/kveld og planleggingsdager.
Jeg holder også kurs for foreldregrupper dersom dette er ønskelig. 
Man kan velge enkeltkurs, eller en kursrekke.
Se nedenfor for mer informasjon om priser og ulike kurs.
Min kompetanse gjør at jeg kan tilby følgende innhold i kursene mine:
 • Generell språkstimulering i barnehagen

 • Språkstimulering med fokus på minoritetsspråklige barn

 • Bruk av grunnleggende begreper i barnehage og skole som grunnlag for læring

 • Begynneropplæring i lesing og skriving, ev. tilpasset VALS-opplegget

 • Systematisk lese- og skriveopplæring i hele grunnskolen

 • Læringsstrategier i lese- og skriveopplæringen i hele grunnskolen

 • God lese- og skriveopplæring for elever med dysleksi/lese- og skrivevansker, med bl.a. VALS-opplegget. Hvordan tilpasse innenfor klassens rammer for elevene med dysleksi/lese- og skrivevansker.

Priser

Dere kan velge mellom kurs eller kursrekke.

 

Enkeltstående kurs kan bestilles til følgende priser:

 

3 timer/halvdagskurs hos bestiller: kr. 7.000,-

6 timer/heldagskurs hos bestiller: kr. 14.000,-

(Reiseutgifter er ikke inkludert.)

 

Kursrekke kan skreddersys etter behov, og pris avtales da etter deres behov:

 

Eks. på kursrekke til 20.000,-

Planleggingsmøte med bestiller, ev. per telefon.

Kursøkt 1 med teori/praktiske tips, ev. med workshop.

Oppfølging per mail mellom kursøktene.

Kursøkt 2 med teori/praktiske tips, ev. med workshop og oppfølging av oppgaver gitt i kursøkt 1.

Kurs for barnehager

Kurs for barnehager

 Språkstimulering i barnehagen 

Hvordan skape et godt språkmiljø i barnehagen? Hva sier forskning er viktig i forhold til språkstimulering i barnehagen? Hva sier rammeplanen? Og hvordan involvere alle de ansatte, med spesielt fokus på assistentgruppa og deres rolle?

Det er i den grad man klarer å involvere alle de voksne i barnehagen - fra pedagoger til assistenter - at man lykkes med å lage et godt språkmiljø for barna i barnehagen. Det er lett å glemme hvor viktig assistentenes rolle er i dette arbeidet. Her får dere tips til hvordan dere kan bruke hverdagssituasjonene i forhold til språkstimulering. Det er jo hverdagssituasjoner vi har flest av! Jeg gir dere konkrete eksempler på hvordan dere kan utnytte disse på best mulig måte.

Innhold: 

 • Barns språkutvikling

 • Språket som grunnlag for kommunikasjon i lek og læring

 • Språklig bevissthet og språkstimulering

 • De voksne i barnehagen som gode språklige rollemodeller

 • Hvordan utnytte hverdagssituasjonene med tanke på språkstimulering

 • Hvordan jobbe sammen, barnehage-hjem 

 Språkstimulering for minoritetsspråklige barn i barnehagen 

Hvordan skape et godt språkmiljø i barnehagen for barn med et annet morsmål? Hva sier forskning at de flerspråklige barna trenger for å utvikle gode språklige ferdigheter på norsk?

I den nye rammeplanen (2017) står det at personalet i barnehagen skal "bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse." Gjennom dette kurset får dere hevet ansattegruppas kompetanse innen flerspråklighet, og får tips til hvordan dere kan bruke denne kompetansen til å skape et rikt språkmiljø i barnehagen. 

Innhold: 

 • Språkutvikling hos flerspråklige barn

 • Betydningen av morsmål 

 • Utviklingsfaser i andrespråkslæring

 • Systematisk arbeid med begreper

 • Språket som grunnlag for kommunikasjon i lek og læring

 • Språklig bevissthet og språkstimulering 

 • De voksne i barnehagen som gode språklige rollemodeller

 • Hvordan utnytte hverdagssituasjonene med tanke på språkstimulering

 • Hvordan jobbe sammen, barnehage-hjem 

 Evnerike barn i barnehagen 

Man anslår at mellom 10-15 av barna i barnehagen har et stort læringspotensial på ulike områder sammenlignet med sine jevnaldrende. I tillegg har man 2-5 prosent med ekstraordinært læringspotensial, barn som spesielt akademisk ligger mange år foran sine jevnaldrende. Det vil si at det til en hver tid, i absolutt alle barnehager, finnes barn som skiller seg ut med ulike medfødte evner.

 

Det finnes mange navn for disse barna; evnerike, begavede, barn med høyt læringspotensial m.fl. Det viktigste er ikke hva man velger å kalle dem, men at man tar dem på alvor, og sørger for å ta vare på dem. 

Disse barna er ofte i utakt med sine jevnaldrende, de tenker og filosoferer på et avansert nivå, har ofte et ekstremt godt ordforråd og sliter med å rette seg etter de daglige rutinene i barnehagen. Det er barn som ofte er ekstra følsomme, og som tross sine unike evner, kan trenge mye tilrettelegging for å fungere i en barnehagehverdag.

Innhold: 

 • Hvordan oppdage de evnerike barn: Vi går gjennom de ulike kjennetegnene og hvordan man kan gjenkjenne dem. 

 • Vanlige misoppfatninger og misforståelser rundt evnerike barn

 • Hvorfor er det viktig med tilrettelegging? Vi ser på hvilke ulike evner disse barna ofte har, og hvordan de kan skape krevende situasjoner i barnehagen.  

 • Hvordan gi disse barna rom til å vokse? Barn som tenker og filosoferer på et helt annet nivå enn sine jevnaldrende trenger ofte å få utfolde seg på de felt de interesserer seg for. 

 • Sosiale og emosjonelle utfordringer for evnerike barn: hvordan hjelpe dem til å fungere i samspill med andre barn. 

 • Kreative og snartenkte: Hvorfor kan de vanlige rutinene og forventningene 

Kurs for skoler

Kurs for skoler

 Grunnleggende begreper: Hvorfor og hvordan 

I rammeplan for barnehagen står det under fagområdet: Natur, miljø og teknologi at de ansatte skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd. De skal synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen og utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna (Udir, Rammeplan for barnehagen, 2017)

For å kunne reflektere, forklare og samtale rundt opplevelser/fenomener, må barna ha et språk som gjør at de kan sette ord på det de sanser/erfarer. Ved å bruke de grunnleggende begrepene som grunnlag for å ha et felles språk til å analysere og reflektere sammen med elevene. Arbeidet tar utgangspunkt i Magne Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen). 

Hvordan brukes de grunnleggende begrepene videre som grunnlag for det elevene skal lære? Hvordan henger et systematisk arbeid sammen med satsning på lesing, skriving og ikke minst realfagssatsningen i skolen?

 

Innhold

 • Systematisk arbeid med grunnleggende begreper etter BU-modellen

 • Grunnleggende begreper og begrepssystemer

 • Betydningen av sortering og kategorisering

 • Hvordan bruke de grunnleggende begrepene i språkstimulering gjennom hverdagsaktiviteter

 • Hvordan bruke de grunnleggende begrepene i sammenheng med realfagssatsningen i barnehagen

 Språkstimulering i skolen 

Mer informasjon kommer.

 Hvordan drive tilpasset begynneropplæring 

Mer informasjon kommer.

 Hvordan tilpasse for dyslektikere i skolen 

Mer informasjon kommer. 

 Grunnleggende begreper: Hvorfor og hvordan 

I arbeidet med revidering av læreplanen og fagfornyelsen, peker professor Sten Ludvigsen på viktigheten av arbeid med dybdelæring. Han sier videre at dybdelæring innebærer at elevene kan bruke sine evner til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse (NOU 2015:8 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser).

For å kunne analysere og reflektere må elevene ha et språk som gjør at de kan sette ord på det de sanser/erfarer. Ved å bruke de grunnleggende begrepene som grunnlag for å ha et felles språk til å analysere og reflektere sammen med elevene. Arbeidet tar utgangspunkt i Magne Nyborgs begrepsundervisningsmodell (BU-modellen). 

Hvordan brukes de grunnleggende begrepene videre som grunnlag for det elevene skal lære? Hvordan henger et systematisk arbeid sammen med satsning på lesing, skriving og ikke minst realfagssatsningen i skolen?

 

Innhold

 • Systematisk arbeid med grunnleggende begreper etter BU-modellen

 • Grunnleggende begreper og begrepssystemer

 • Betydningen av sortering og kategorisering

 • Hvordan bruke de grunnleggende begrepene i begynneropplæringen.

 • Hvordan bruke de grunnleggende begrepene i opplæringen i fagene.

 • Hvordan forstå sammenhengen mellom skolefagene og verden vi lever i gjennom arbeid med de grunnleggende begrepene.

 Evnerike barn i skolen 

Man anslår at mellom 10-15 av elevene i skolen har et stort læringspotensial på ulike områder sammenlignet med sine jevnaldrende. Disse kan gjerne ligge et par år foran sine jevnaldrende i utvikling. I tillegg har man 2-5 prosent med helt ekstraordinært læringspotensial, som kan ha. Det vil si at det til en hver tid, på absolutt alle skoler, finnes elever som trolig vil ha problemer med å følge vanlig undervisning og vil trenge spesielt tilrettelagt undervisning på grunn av sin akademi.

Det finnes mange navn for disse elevene; evnerike, begavede, elever med høyt læringspotensial m.fl. Det viktigste er ikke hva man velger å kalle dem, men at man tar dem på alvor, og sørger for å ta vare på dem. 

Disse elevene er ofte i utakt med sine jevnaldrende, de tenker og filosoferer på et avansert nivå, har ofte et ekstremt godt ordforråd og sliter med å rette seg etter de daglige rutinene i skolehverdagen. Det er elever som ofte er ekstra følsomme, og som tross sine unike evner, kan trenge mye tilrettelegging for å fungere i en skolehverdag.

Innhold: 

 • Hvordan oppdage de evnerike elevene: Vi går gjennom de ulike kjennetegnene og hvordan man kan gjenkjenne dem. 

 • Vanlige misoppfatninger og misforståelser rundt evnerike elever

 • Hvorfor er det viktig med tilrettelegging? Vi ser på hvilke ulike evner disse elevene ofte har, og hvordan de må møtes i klasserommet.  

 • Hvordan gi disse elevene rom til å vokse? Elever som tenker og filosoferer på et helt annet nivå enn sine jevnaldrende trenger ofte å få utfolde seg på de felt de interesserer seg for

 • Sosiale og emosjonelle utfordringer for evnerike elever: hvordan hjelpe dem til å fungere i samspill med andre elever. 

 • Kreative og snartenkte: Hvorfor kan de vanlige rutinene og forventningene drepe skolelysten og læregleden til de evnerike elevene?

 • Tilrettelegging: Hospitering eller hoppe over klassetrinn, hvordan fungerer dette? 

bottom of page